Witamy serdecznie na naszej stronie prafialnej

Zgłoszenia do Wyższego Seminarium Duchownego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach przyjęcia na studia w roku akademicki 2019/2020.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 11 lipca 2019 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 17 62) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

  1.          podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,

  2.          własnoręcznie napisany życiorys,

  3.          świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,

  4.          świadectwo dojrzałości w oryginale,

5.          świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

  6.          skrócony odpis aktu urodzenia,

  7.          metrykę chrztu i bierzmowania,

  8.          kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,

  9.          wydrukowany z systemuInternetowej Rejestracji Kandydatów (IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/)i podpisany formularz podania,

 10.          cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),

11.            dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne,

12.          potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 11 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 15  lipca 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

 

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Z początkiem roku weszła w życie zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie pomocy prawnika. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie.

 

NABÓR DO STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO

 

Diecezjalne Studium Organistowskie ogłasza nabór na nowy rok 2019/2020. Rekrutacja kandydatów odbędzie się w dwóch terminach: 22 czerwca o godz. 12.00 oraz 7 września o godz. 10.00w budynku Collegium Marianum w Pelplinie.

 

Do Studium przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. W wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, do Studium mogą być przyjęci kandydaci, którzy nie posiadają wykształcenia muzycznego. Decyzję w tych sprawach podejmuje komisja egzaminacyjna. Opłata egzaminacyjna wynosi 80 zł.

 

Warunkiem przyjęcia do Studium Organistowskiego jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje:

 

- wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny),

 

- zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej,

 

- przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki.

 

Kandydaci bez przygotowania muzycznego podlegają przesłuchaniu sprawdzającemu predyspozycje słuchowe oraz głosowe. Wymagane jest przygotowanie i wykonanie wybranej pieśni kościelnej.

 

Wymagane dokumenty:

 

- podanie,

 

- życiorys,

 

- świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub prywatnego przygotowania muzycznego,

 

- opinia proboszcza o kandydacie,

 

- jedna fotografia.

 

 

 

 

 

Z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2019 r.

 

WOLONTARIAT W SŁUŻBIE MIŁOSIERDZIA

 

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przypadało Święto Patronalne Caritas. Jest to szczególna okazja, aby podziękować Bogu za wszystkich, którzy na różne sposoby pielęgnują i praktykują wyobraźnię miłosierdzia, a zwłaszcza 100 tysiącom wolontariuszy, którzy działają w Polsce. Na przestrzeni lat stałe zaangażowanie wolontariatu Caritas wpływa na sukces najbardziej rozpoznawalnej w Polsce akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To nie tylko płomień 3 milionów świec na stole wigilijnym, ale przede wszystkim uwrażliwianie na potrzeby dzieci i realna pomoc w świetlicach socjoterapeutycznych oraz podczas zimowego i letniego wypoczynku. Łączący pokolenia i skuteczny okazał się nowy program Caritas w postaci karty „Na codzienne zakupy”, w którym 5 tysięcy osób ubogich, samotnych i niepełnosprawnych, poza pomocą finansową, otrzymuje pomoc wolontariusza wspierającego podczas zakupów i spotkań integrujących. Działanie Caritas Polska doprowadziło do przeprowadzenia największego społecznego programu pomocy ofiarom wojny w Syrii pod nazwą „Rodzina Rodzinie”. Jego rezultat to nie tylko przekazanie wymiernej pomocy w postaci 40 milionów zł, ale również połączenie ok. 20 tysięcy darczyńców z Polski z 9 tysiącami rodzin syryjskich.

 

Z szacunkiem i wdzięcznością pamiętamy o tysiącach osób, które na stałe pracują w szeregach Caritas Diecezjalnych. Ich pełna oddania praca, wrażliwość serca powodują, że wolontariat jest możliwy i skuteczny. Oni wytrwale wykonują swą posługę w domach pomocy społecznej, świetlicach dla dzieci, hospicjach, placówkach dla osób niepełnosprawnych, pośród seniorów i wśród wielu innych.

 

Siostry i Bracia, Bogu niech będą dzięki za wasze wrażliwe serca, za wasze pomocne dłonie, za wasze oczy, które widzą potrzeby innych; za wasze uszy, które słyszą prośby, nawet te niewypowiedziane. Niech wstawiennictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, przymnaża światu apostołów miłosierdzia, aby w całej rodzinie ludzkiej mogła urzeczywistniać się braterska wspólnota dóbr.

 

 

ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2019 R.

Siostry i Bracia! Bracia Kapłani!

Nasze serca przepełnia dzisiaj ogromna radość z faktu, że po raz kolejny możemy celebrować zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad złem, cierpieniem i śmiercią. Wiara w Jego Zmartwychwstanie pozwala nam usłyszeć - zwłaszcza jeśli przeżywamy trudne chwile - słowa, które według starożytnej homilii na Wielką Sobotę miał w otchłani od Chrystusa usłyszeć praojciec Adam – „Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo”.  

Zmartwychwstały Jezus dzisiaj w serce każdego z nas wlewa nadzieję: Zmartwychwstał, a zatem wszystko jest możliwe, a zatem dobro jest silniejsze od zła, a zatem z Nim - moim Panem - mogę wyjść z tego wszystkiego, co mnie przytłacza, ogranicza, unieszczęśliwia. Chrystus do każdej i każdego z nas woła dzisiaj: „Powstań! Żyj!”.

Dzięki Jego łasce możemy żyć pięknie: przepełnieni miłością, głosząc Dobrą Nowinę i pełniąc dzieła miłosierdzia wobec rodziny, bliskich, przyjaciół oraz wszystkich, których Pan postawi na naszej drodze.

Wszystkim Wam życzę więc pięknego, Chrystusowego życia i ku temu z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz biskup

     + Ryszard Kasyna

 

 

 

NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE   Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ogłasza nabór na studia magisterskie na kierunku teologia, ale także od 1 października 2019 r. kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno dla nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii na poziomie przedszkolnym, w szkołach podstawowych oraz zawodowych, jak i osób, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe będą prowadzone w Toruniu i Pelplinie, przez cztery semestry. Warto zaznaczyć, że wszystkie osoby, które kończą studia w obecnej edycji studiów podyplomowych już znalazły pracę w katechezie. Wszelkich informacji udziela ks. dr Tomasz Huzarek. Znajdują się one również na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/.